Ga naar hoofdinhoud

Nieuw design – vertrouwde functionaliteiten

Ontdek nu ons nieuwe design, die we stap voor stap gaan implementeren.

Lees meer

Nog één ding...

Bedankt dat je deel uitmaakt van de testgroep die als eerste de sneak previews te zien krijgt. Je zult nog een paar kleuren zien, zodat we jouw feedback kunnen gebruiken voor ons definitieve ontwerp.

Algemene Gebruiksvoorwaarden Professionelen

Versie 26.09.2019

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de via de website www.autoscout24.nl en www.autotrader.nl beschikbare diensten van AutoScout24 Nederland B.V. door ondernemingen (algemene voorwaarden voor ondernemingen)

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen AutoScout24 Nederland B.V., gevestigd aan de Fred Roeskestraat 115, 1076 EE te Amsterdam, en aan haar gelieerde ondernemingen/merken (hierna te noemen: “Autoscout24”) en u als ondernemer (hierna te noemen: “Gebruiker”), bijvoorbeeld ten aanzien van de dienstverlening van AutoScout24 op haar websites. Daarnaast gelden de vereisten aan de opmaak van advertenties en onze aanwijzingen voor gegevensbescherming. Voor particuliere adverteerders – natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf – gelden de algemene voorwaarden voor consumenten.

1.2 Bijzondere afspraken en nevenafspraken die zijn gemaakt tussen AutoScout24 en Gebruiker zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden vastgelegd. Algemene voorwaarden van Gebruiker worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 AutoScout24 is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen voor zover redelijkerwijs van Gebruiker kan worden gevergd dat hij met de wijzigingen akkoord gaat, rekening houdende met de belangen van AutoScout24. Dit is in het bijzonder het geval indien de wijzigingen geen nadelige economische gevolgen voor Gebruiker hebben, zoals bijvoorbeeld bij wijziging van het registratieproces, of vanwege gewijzigde of nieuwe diensten of functies.

1.4 AutoScout24 zal wijzigingen van de algemene voorwaarden per e-mail aan Gebruiker meedelen. Wijzigingen zullen worden geacht te zijn geaccepteerd indien Gebruiker hiertegen niet binnen vier weken na de mededeling bezwaar heeft gemaakt.

2.1 AutoScout24 onderhoudt een internetplatform waarop:

a) door Gebruiker tegen betaling advertenties kunnen worden geplaatst en beheerd. De inhoud van deze diensten is beperkt tot de mogelijkheid advertenties in de databanken op te nemen en deze via het internet voor derden toegankelijk te maken.

b) auto’s kunnen worden ge- en verkocht.

2.2 Een eventueel met Gebruiker overeengekomen andere inhoud van de diensten is afhankelijk van het door Gebruiker geselecteerde dienstenpakket. Het door Gebruiker geselecteerde dienstenpakket wordt onder meer bepaald door de gemiddelde voorraad auto’s die Gebruiker, al dan niet met gebruikmaking van het bedrijfslogo, op de websites van AutoScout24 aanbiedt.

2.3 Het gebruik van de diensten en van de databank door Gebruiker is slechts toegestaan voor zover deze algemene voorwaarden (in het bijzonder artikel 3) en het geselecteerde dienstenpakket hierin voorzien.

2.4 AutoScout24 behoudt zich het recht voor te allen tijde de betaalde diensten of onderdelen daarvan te wijzigen, te staken of door andere diensten te vervangen, voor zover dit redelijkerwijs van Gebruiker kan worden gevergd. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op handhaving van bepaalde diensten of onderdelen daarvan (in het bijzonder afzonderlijke functies). Dit geldt in het bijzonder voor diensten die niet uitdrukkelijk in de omschrijving van het geselecteerde dienstenpakket zijn genoemd of voor diensten die na sluiting van de overeenkomst door AutoScout24 zonder aanvullende vergoeding zijn aangeboden.

3.1 Door de verzending van advertentiegegevens verleent Gebruiker aan AutoScout24 en aan haar gelieerde ondernemingen/merken de volgende niet-exclusieve, overdraagbare, en naar tijd en plaats niet beperkte rechten op de verzonden gegevens (inclusief het recht om (sub)licenties te verlenen):

 • het recht van archivering en opslag, d.w.z. het recht om de gegevens, in welke vorm dan ook, te archiveren, in het bijzonder door de gegevens elektronisch vast te leggen, in databanken op te nemen en op alle bekende opslagmedia en op willekeurige gegevensdragers op te slaan en aan andere gegevensbestanden of onderdelen daarvan te koppelen;
 • het recht van verveelvoudiging en verspreiding, d.w.z. het recht om de gegevens naar goeddunken op te slaan, te verveelvoudigen en via elektronische of andere media (zoals internet, kranten en tijdschriften) geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen of te verspreiden;
 • het recht van verwerking, d.w.z. het recht om de gegevens naar goeddunken te verwerken, in het bijzonder te wijzigen, in te korten, aan te vullen en aan andere gegevens te koppelen.

AutoScout24 is gerechtigd bovengenoemde handelingen door derden te laten verrichten.

3.2 Alle op de internetpagina’s van AutoScout24 beschikbaar gestelde gegevens (zoals teksten en advertenties) of tekens (zoals merken, handelsnamen en logo’s) vallen in voorkomende gevallen onder auteursrechtelijke, merkenrechtelijke en eventueel mededingingsrechtelijke bescherming. Conform de overeenkomst en het dienstenpakket krijgt de Gebruiker voor de duur van de overeenkomst het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht de beschikbaar gestelde gegevens te gebruiken, exclusief het recht sublicenties te verlenen. Elk gebruik dat hiervan afwijkt, geldt als misbruik waartegen AutoScout24 civielrechtelijk zal optreden. Dit misbruik kan daarnaast strafrechtelijke gevolgen hebben. Als misbruik geldt in het bijzonder:

 • de geautomatiseerde raadpleging van de databank met behulp van software, of;
 • het kopiëren van de gegevens van de databank (afzonderlijk of als geheel) en de beschikbaarstelling ervan op andere internetpagina’s of via andere media, tenzij het gegevens van Gebruiker zelf betreft.

3.3 Voor zover AutoScout24 ter uitvoering van de overeenkomst softwareprogramma’s aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld, krijgt deze dienaangaande voor de duur van de overeenkomst het niet-exclusieve, niet- overdraagbare recht de software op één enkel door hem gebruikte computer te gebruiken, exclusief het recht sub licenties te verlenen. Gebruiker is verplicht de softwareprogramma’s, inclusief alle eventuele reservekopieën, bij beëindiging van de overeenkomst aan AutoScout24 te retourneren of de verwijdering ervan schriftelijk aan AutoScout24 te bevestigen.

3.4 Gebruiker is verplicht een contractuele boete van € 5.000,00 aan AutoScout24 te betalen voor elke toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de in artikel 3.2 en 3.3 genoemde plichten, onverminderd het recht op schadevergoeding in geval van een hogere schade.

4.1 Teneinde van de diensten gebruik te kunnen maken, dient Gebruiker zich te registreren. Voor registratie komen uitsluitend rechtspersonen en handelingsbekwame natuurlijke personen in aanmerking. Degene die de registratie voor een rechtspersoon uitvoert, dient bevoegd te zijn om namens de rechtspersoon de betreffende overeenkomst aan te gaan.

4.2 Gebruiker is verplicht de bij de registratie gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. In het kader van de registratie en de overeenkomst is AutoScout24 gerechtigd de overlegging van een uittreksel uit het handelsregister en/of bedrijvenregister te eisen en voorts al die stukken en inlichtingen die voor de sluiting of instandhouding van de overeenkomst geboden of dienstig worden geacht.

4.3 Met de verzending van de registratiegegevens aan AutoScout24 wordt aan AutoScout24 een aanbod tot totstandkoming van een overeenkomst gedaan.

4.4 AutoScout24 beslist naar eigen goeddunken over de aanvaarding van het aanbod. Indien AutoScout24 de registratie niet binnen een redelijke termijn per e-mail aan het door Gebruiker opgegeven e-mailadres bevestigt, is Gebruiker niet langer gebonden aan zijn aanbod. Met de aanvaarding van het aanbod door AutoScout24 komt een overeenkomst tussen Gebruiker en AutoScout24 tot stand.

4.5 Per gebruiker (d.w.z. rechtspersoon) is slechts één registratie toegestaan. Indien Gebruiker meerdere filialen heeft, dient elk filiaal als aparte gebruiker te worden aangemeld. De registratie bij AutoScout24 is niet overdraagbaar. Elke gebruiker ontvangt een eigen wachtwoord.

4.6 Gebruiker is verplicht wijzigingen in zijn gegevens onverwijld aan AutoScout24 mee te delen.

4.7 Gebruiker is verplicht het wachtwoord, ook wanneer daarnaar gevraagd wordt, niet openbaar te maken. AutoScout24 wijst erop dat medewerkers van AutoScout24 niet gerechtigd zijn om Gebruiker naar diens wachtwoord te vragen. Indien Gebruiker zijn wachtwoord is vergeten, kan hij via de functie “Wachtwoord vergeten” vragen om toezending van een nieuw wachtwoord aan het door hem opgegeven e-mailadres.

4.8 Gebruiker is aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat door zijn toedoen en/of nalatigheid derden bekend worden met zijn wachtwoord. Mocht zijn wachtwoord zijn gestolen of mocht het te zijner kennis komen dat zijn wachtwoord door derden onrechtmatig wordt gebruikt, dan dient hij AutoScout24 hiervan onverwijld met behulp van de feedbackfunctie per e-mail op de hoogte te stellen.

5.1 De basisprijs voor de diensten van AutoScout24 wordt bepaald door het overeengekomen dienstenpakket. Indien Gebruiker van meer diensten gebruik maakt dan is overeengekomen, dan brengt AutoScout24 deze diensten achteraf overeenkomstig de geldende prijzen aan hem in rekening.

5.2 Prijsaanpassingen tijdens de looptijd van de overeenkomst worden vier weken voor inwerkingtreding ervan aan Gebruiker meegedeeld. Gebruiker is in dat geval gerechtigd de overeenkomst met ingang van de ingangsdatum van de prijsverhoging op te zeggen. Indien Gebruiker na inwerkingtreding van de prijswijziging van de diensten van AutoScout24 gebruik blijft maken, dan wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging.

6.1 Tenzij anders is overeengekomen, brengt AutoScout24 haar diensten per maand in rekening. Inning van het factuurbedrag geschiedt uitsluitend via automatische incasso. AutoScout24 stelt daartoe een factuur op.

6.2 Alle bedragen zijn bij ontvangst van de factuur opeisbaar. Gebruiker is in verzuim indien het factuurbedrag niet binnen dertig dagen is voldaan. Indien Gebruiker in verzuim is, is AutoScout24 gerechtigd vertragingsrente te eisen ten belope van de wettelijke handelsrente. Het staat Gebruiker vrij om aan te tonen dat AutoScout24 minder schade heeft geleden. Het voorgaande laat ook onverlet het recht van AutoScout24 om de wettelijke vertragingsrente te vorderen of om aan Gebruiker aan te tonen dat een hogere schadevergoeding verschuldigd is.

6.3 AutoScout24 B.V. is – ook onderling – steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van Gebruiker te vorderen hebben te verrekenen met een eventuele tegenvordering van Gebruiker op één van hen. Gebruiker is zonder toestemming van AutoScout24 niet bevoegd om eventuele vorderingen van Gebruiker op AutoScout24 te verrekenen. Gebruiker is niet bevoegd om zijn betalingsverplichting jegens AutoScout24 op te schorten. Gebruiker komt jegens AutoScout24 geen enkel opschortingsrecht toe.

7.1 De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd of voor een minimumlooptijd gesloten. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door AutoScout24 en door Gebruiker zonder opgave van redenen met inachtneming van een termijn van drie maanden, tegen het einde van de maand schriftelijk per aangetekende post worden opgezegd. Overeenkomsten met een minimum looptijd kunnen door AutoScout24 en door Gebruiker met inachtneming van een termijn van drie maanden, tegen het einde van de minimumlooptijd worden opgezegd, bij gebreke waarvan de overeenkomst iedere keer wordt verlengd met de duur van de aanvankelijk overeengekomen minimumlooptijd.

7.2 AutoScout24 is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen wegens zwaarwegende omstandigheden, in het bijzonder indien:

a. Gebruiker wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, niet nakomt en dit gebrek ondanks een schriftelijke sommatie niet binnen een termijn van tien werkdagen herstelt. Tot de “wezenlijke verplichtingen” als hierboven bedoeld, behoren in het bijzonder:

 • artikel 3 (d.w.z. de verplichting van de diensten van AutoScout24 slechts gebruik te maken voor zover dit is toegestaan);
 • artikel 4.2 (d.w.z. de verplichting naar waarheid informatie te verstrekken);
 • artikel 4.7 (d.w.z. het verbod het toegewezen wachtwoord aan derden beschikbaar te stellen);
 • 12 (d.w.z. de verplichting de opmaakeisen voor advertenties in acht te nemen en geen gegevens te plaatsen die naar het oordeel van AutoScout24 onrechtmatig zijn);

b. Gebruiker langer dan dertig dagen in gebreke is met betalen, of zonder reden bezwaar maakt tegen automatische incasso’s;

c. Gebruiker insolvent is of dreigt te worden (bijvoorbeeld wanneer loonvorderingen of vorderingen van leveranciers niet meer worden voldaan);

d. Gebruiker failliet wordt verklaard, surseance van betaling aan hem wordt verleend (dan wel een daarmee vergelijkbare maatregel) of indien een verzoek tot instelling van een dergelijke procedure wordt ingediend en niet binnen een termijn van vijf dagen wordt ingetrokken.

8.1 De opname van gegevens van Gebruiker in de databank staat ter beoordeling van AutoScout24. AutoScout24 zal de plaatsing van gegevens van Gebruiker in het bijzonder weigeren, dan wel geplaatste gegevens verwijderen, indien deze:

 • niet aan de opmaakeisen van AutoScout24 voor advertenties voldoen, of;
 • naar het oordeel van AutoScout24 onrechtmatig zijn.

8.2 Indien derden bezwaar maken tegen door Gebruiker geplaatste gegevens, is AutoScout24 gerechtigd deze gegevens naar goeddunken onmiddellijk en zonder enige toetsing uit de databank van AutoScout24 te verwijderen.

8.3 AutoScout24 is gerechtigd Gebruiker de toegang tot de databank onverwijld te weigeren indien:

 • Gebruiker de opmaakeisen van AutoScout24 voor advertenties herhaaldelijk heeft geschonden of gegevens heeft geplaatst die naar het oordeel van AutoScout24 onrechtmatig zijn;
 • Gebruiker in gebreke is met betalen, zijn incassomachtiging heeft ingetrokken of zonder reden bezwaar heeft gemaakt tegen een automatische incasso;
 • het gegronde vermoeden bestaat dat een derde gebruik maakt van de toegang van Gebruiker;
 • zich een ander geval van misbruik van de databank of van overschrijding van de gebruiksrechten voordoet. In alle gevallen wordt Gebruiker vóór de blokkering tijdig aangemaand.

8.4 AutoScout24 is gerechtigd voor de opheffing van de blokkering € 75,00 in rekening te brengen.

8.5 Indien Gebruiker de bepalingen van dit artikel opnieuw overtreedt, zal AutoScout24 maatregelen treffen teneinde Gebruiker blijvend van de databank uit te sluiten. AutoScout24 is voorts gerechtigd een contractuele boete van € 500,00 op te leggen voor elke week waarin een overtreding van de overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden of waarin misbruik van de databank voortduurt. Indien Gebruiker zich bij het plaatsen van een advertentie ten onrechte voordoet als een particulier, is AutoScout24 gerechtigd om een contractuele boete van € 500,00 per aangeboden voertuig op te leggen.

9.1 De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid of juistheid van de door Gebruiker geplaatste gegevens berust uitsluitend bij Gebruiker. Gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor de nakoming van alle wettelijke rechten en (informatie)plichten die op Gebruiker rusten en/of die voortvloeien uit de overeenkomst(en) die zij met derden sluit. Onder het geval als hiervoor omschreven valt in ieder geval de situatie dat Gebruiker haar klanten in een advertentie wijst op de mogelijkheid om krediet te verkrijgen, dan wel een voertuig te kopen op afbetaling, dan wel een overeenkomst op afstand sluit. AutoScout24 verleent slechts technische diensten en treedt niet op als vertegenwoordiger, noch op andere wijze in opdracht van adverteerders. AutoScout24 is niet verplicht de gegevens van Gebruiker in de databank te controleren of feiten op te sporen die een onrechtmatige handelwijze doen vermoeden.

9.2 Gebruiker vrijwaart AutoScout24 tegen alle aanspraken die derden jegens AutoScout24 doen gelden, zoals niet-limitatief wegens schending van hun rechten door een advertentie van Gebruiker, of wegens ander gebruik van de website van AutoScout24 door Gebruiker. Gebruiker draagt in dat geval ook alle kosten voor noodzakelijke juridische bijstand aan AutoScout24, met inbegrip van griffierechten en rechtsbijstandskosten.

9.3 AutoScout24 is gerechtigd content betreffende reviews van derden te vermelden op haar website. AutoScout24 is op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van de door derden partijen geplaatste reviews.

9.4 AutoScout24 en Gebruiker zullen, voor zover zij persoonsgegevens verwerken, handelen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder Verordening (EU) 2016/679 (AVG). Gebruiker garandeert dat voor zover zij persoonsgegevens verstrekt aan AutoScout24, dit in overeenstemming is met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de AVG.

10.1 AutoScout24 garandeert dat de databank op jaarbasis meer dan 90% van de tijd beschikbaar is. Beschikbaarheid als hierboven bedoeld houdt in dat gegevens in de databank kunnen worden opgenomen en gegevens uit de databank kunnen worden opgevraagd.

10.2 Buiten de garantie ten aanzien van de beschikbaarheid als hierboven bedoeld vallen de voor het onderhoud van het systeem noodzakelijke onderbrekingen voor het maken van reservekopieën één en ander binnen redelijke grenzen en onderbrekingen vanwege overmacht of vanwege andere door AutoScout24 niet afwendbare oorzaken. Hiertoe behoren bijvoorbeeld noodmaatregelen teneinde de verspreiding van een virus tegen te gaan. De tijden waarop de onderbrekingen zullen plaatsvinden zal AutoScout24 indien mogelijk vooraf op de website aankondigen.

10.3 AutoScout24 is niet aansprakelijk voor de weergavekwaliteit van de in de databank opgenomen afbeeldingen en in het bijzonder niet voor kleurafwijkingen.

11.1 AutoScout24 is in het kader van de overeenkomst slechts aansprakelijk voor door Gebruiker geleden schade: (1) die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van AutoScout24 of één of meerdere van haar vertegenwoordigers of ondergeschikten; (2) die het gevolg is van niet-nakoming van een essentieel onderdeel van de overeenkomst; (3) die zijn grond vindt in de wettelijke productaansprakelijkheidsbepalingen; (4) indien AutoScout24 in het kader van koop- of aannemingsovereenkomsten een bepaalde hoedanigheid van de zaak heeft gegarandeerd of bedrieglijk heeft voorgespiegeld; en/of (5) die het gevolg is van een aantasting van eens ander leven, lijf of gezondheid en is terug te voeren op niet-nakoming van de overeenkomst door AutoScout24 of één of meerdere van haar vertegenwoordigers of ondergeschikten. AutoScout24 is nimmer aansprakelijk voor de nakoming van wettelijke rechten en (informatie)plichten die rusten op Gebruiker of die voortvloeien uit overeenkomsten die Gebruiker met derden, zoals een particulier, sluit.

11.2 AutoScout24 is volledig aansprakelijk in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of in geval van een aantasting van leven, lijf of gezondheid. Voor het overige wordt de vordering op schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, voor de overeenkomst kenmerkende schade. In geval van niet-tijdige nakoming van de overeenkomst door AutoScout24 is de vergoeding voor de daaruit voortvloeiende vertragingsschade beperkt tot 5% van het orderbedrag. Het voorgaande laat de aanspraak op schadevergoeding op grond van de wettelijke productaansprakelijkheidsbepalingen onverlet.

11.3 AutoScout24 is slechts aansprakelijk voor het verlies van gegevens van Gebruiker voor zover Gebruiker door het maken van reservekopieën, of anderszins, heeft gewaarborgd dat zijn gegevens tegen aanvaardbare kosten kunnen worden hersteld. De aansprakelijkheid van AutoScout24 is beperkt tot de normale herstelkosten. Het voorgaande laat het bepaalde in artikel 11.2 onverlet.

11.4 De aansprakelijkheid van AutoScout24 die op grond van artikel 11.2 slechts tot de voorzienbare schade beperkt is, is bovendien beperkt tot ten hoogste € 10.000,00, dan wel in geval van zuivere vermogensschade tot een bedrag van ten hoogste € 5.000,00.

11.5 AutoScout24 is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, of winstderving.

11.6 In andere dan de in artikel 11.1 tot en met 11.3 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van AutoScout24 ongeacht de rechtsgrond uitgesloten.

11.7 Indien de aansprakelijkheid van AutoScout24 uitgesloten is, geldt dit tevens voor de (persoonlijke) aansprakelijkheid van haar (middellijk) bestuurders en aandeelhouders, personeelsleden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en ondergeschikten, die op deze voorwaarden een beroep kunnen doen als ware zij AutoScout24.

12.1 Gebruiker is verplicht bij het opmaken van de geplaatste gegevens de opmaakvereisten voor advertenties in acht te nemen en ervoor zorg te dragen dat de gegevens niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften (in het bijzonder niet met auteursrechtelijke, merkenrechtelijke en mededingingsrechtelijke bepalingen). Gebruiker is verplicht in het bijzonder geen gegevens beschikbaar te stellen die strafbaar zijn (zoals beledigende, lasterlijke, opruiende of pornografische gegevens) of die de geloofwaardigheid aantasten. Gebruiker is verplicht om te zorgen voor nakoming van alle wettelijke rechten en (informatie)plichten die op Gebruiker rusten en/of die voortvloeien uit de overeenkomst(en) die zij met derden sluit en is daarvoor te allen tijde zelf aansprakelijk.

12.2 Gebruiker is verplicht om AutoScout24 op haar eerste verzoek te vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden voortvloeiend uit een overtreding van de in artikel 12.1 genoemde verplichting en voorts alle schade te vergoeden die uit de overtreding voortvloeit, in het bijzonder alle redelijkerwijs gemaakte kosten voor juridische bijstand.

12.3 Onder het geval als omschreven in artikel 12.2 valt tevens de situatie dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en/of De Nederlandse Bank (DNB), dan wel enige andere autoriteit meent dat AutoScout24 een boete dient te betalen, als gevolg van een advertentie van Gebruiker die niet voldoet aan een wettelijk voorschrift.

13.1 De plaats van nakoming van de overeenkomst is Amsterdam, Fred Roeskestraat 115. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd. Op de overeenkomst tussen Gebruiker en AutoScout24 is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

13.2 Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst met inbegrip van onderhavige bepaling zijn alleen geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen. De wijzigingen of aanvullingen zijn niet geldig indien zij anderszins langs elektronische weg tot stand zijn gekomen.

13.3 AutoScout24 is gerechtigd haar rechten en plichten uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits zij daarbij een kennisgevingstermijn van vier weken in acht heeft genomen. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst na deze kennisgeving met onmiddellijke ingang op te zeggen.

13.4 Indien één of meerdere bepalingen van de overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht. Partijen zullen ernaar streven de geheel of gedeeltelijk nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een redelijke bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen. Het voorgaande geldt op overeenkomstige wijze, indien achteraf blijkt dat de overeenkomst een leemte bevat.

AutoScout24 Nederland B.V. Fred Roeskestraat 115 | 1076 EE Amsterdam
Tel.: +31 (0)88 73 00 100 (lokaal tarief)
E-mail: info@autoscout24.nl