Ga naar hoofdinhoud
Vanwege onderhoud is AutoScout24 momenteel slechts beperkt beschikbaar. Dit betreft een aantal functies, zoals contact opnemen met verkopers, inloggen of beheren van uw voertuigen voor de verkoop.

Algemene Gebruiksvoorwaarden Professionelen

Versie 27.07.2020

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de diensten van AutoScout24 Nederland B.V. door zakelijke ondernemingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen AutoScout24 Nederland B.V., gevestigd aan de Fred Roeskestraat 97F, 1076 EC Amsterdam, en aan haar gelieerde ondernemingen/merken (hierna te noemen: “AutoScout24”) en u als ondernemer (hierna te noemen: “Gebruiker”), ten aanzien van de dienstverlening van AutoScout24 op haar websites. Daarnaast gelden voor de Gebruiker vereisten aan de opmaak van advertenties en de aanwijzingen van AutoScout24 voor gegevensbescherming. Voor particuliere adverteerders – natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf – gelden de algemene voorwaarden voor consumenten.

1.2 Bijzondere afspraken en nevenafspraken die zijn gemaakt tussen AutoScout24 en de Gebruiker zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden vastgelegd. Algemene voorwaarden van de Gebruiker worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 AutoScout24 is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. AutoScout24 zal eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden per e-mail aan de Gebruiker mededelen. Op de onderhavige voorwaarden is Verordening (EU) nr. 2019/1150 ("P2B-verordening") van toepassing.

2.1 AutoScout24 stelt de Gebruiker in staat om voertuigen en andere gerelateerde producten en diensten - waaronder voertuigen, producten en diensten van derden - aan te bieden en daarmee te adverteren. De omvang van de met de Gebruiker overeengekomen diensten en de desbetreffende vergoedingen zijn afhankelijk van het door de Gebruiker gekozen dienstenpakket en de desbetreffende servicebeschrijving.

2.2 Het gebruik van de diensten en van de databank door de Gebruiker is slechts toegestaan voor zover deze algemene voorwaarden (in het bijzonder artikel 3) en, indien van toepassing, onder de voorwaarden zoals deze volgen uit het door de Gebruiker gekozen dienstenpakket hierin voorzien.

2.3 AutoScout24 behoudt zich te allen tijde het recht voor de betaalde diensten of onderdelen daarvan te wijzigen, te staken of door andere diensten te vervangen, voor zover dit redelijkerwijs van de Gebruiker kan worden gevergd. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op handhaving van bepaalde diensten of onderdelen daarvan (in het bijzonder afzonderlijke functies). Dit geldt in het bijzonder voor diensten die niet uitdrukkelijk in de omschrijving van het door de Gebruiker gekozen dienstenpakket zijn genoemd of voor diensten die na sluiting van de overeenkomst door AutoScout24 zonder aanvullende vergoeding zijn aangeboden.

2.4 Indien AutoScout24 diensten aanbiedt op het gebied van gespreksstatistieken, gespreksmanagement of call tracking, waarbij een virtueel telefoonnummer aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, levert AutoScout24 zelf geen telecommunicatiediensten. Door bemiddeling van AutoScout24 krijgt de Gebruiker een virtueel telefoonnummer van een aanbieder van telecommunicatiediensten. Het telefoonnummer wordt vermeld op de (internet)pagina’s van AutoScout24 die de Gebruiker beheert en maakt het mogelijk om statistieken op te stellen met betrekking tot telefooncontacten. Het gebruik van dergelijke diensten vereist dat de Gebruiker al een geldig contract met de aanbieder van telecommunicatiediensten heeft.

2.5 Voor zover de Gebruiker haar klanten in staat stelt de geleverde diensten binnen of buiten het kader van de door AutoScout24 geboden evaluatiemogelijkheid te evalueren, wordt het contact met de klant geacht te zijn gelegd reeds ten tijde van het eerste contact met deze klant. Het is aan de Gebruiker te bewijzen dat een dergelijk contact niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. AutoScout24 zal beoordelingen die duidelijk onrechtmatig zijn (zoals beledigende kritiek en beledigende inhoud) verwijderen nadat zij hiervan op de hoogte is gebracht. Daarnaast verwijdert AutoScout24, op basis van bewijs en met inachtneming van de overige rechten – waaronder de rechten van de klant -, ook feitelijk onjuiste beoordelingen. AutoScout24 is niet verplicht de feiten van de zaak zelf te onderzoeken.

2.6 De criteria die uit de P2B-verordening en de richtlijnen van de EU-commissie voortvloeien betreffende de plaatsing en rangschikking van de inhoud in een advertentie op AutoScout24, kunnen onder meer worden bepaald door:

 • de prijs (van hoge naar lage prijs of andersom);
 • klantenbeoordelingen (van hoge naar lage beoordeling of andersom);
 • de kilometerstanden (van hoge naar lage kilometerstand of andersom);
 • actualiteit van het aanbod (van meest actuele aanbod naar oudste aanbod of andersom);
Meer informatie betreffende plaatsing en rangschikking wordt door AutoScout24 weergegeven in een speciale online omgeving, de Dealer contact pagina.

2.7 De gebruiker heeft gedurende zijn rechtsbetrekking met AutoScout24 onbeperkt toegang tot de door hem verstrekte data en gegevens, alsmede tot de gegevens die worden gegenereerd door de geplaatste advertenties. Verdere informatie over gegevensverwerking volgt uit “Informatie over gegevensbescherming” en de “privacyverklaring”.

3.1 Door de overdracht van advertentiegegevens verleent de Gebruiker aan AutoScout24 en aan haar gelieerde ondernemingen/merken de volgende niet-exclusieve, overdraagbare, en niet naar tijd en plaats beperkte rechten op de verzonden gegevens (inclusief het recht om (sub)licenties te verlenen), voor zover omtrent de omvang van de rechten in het door de Gebruiker gekozen dienstenpakket niet uitdrukkelijk anders is bepaald:

 • het recht van archivering en opslag, d.w.z. het recht om de gegevens, in welke vorm dan ook, te archiveren, in het bijzonder door de gegevens elektronisch vast te leggen, in databanken op te nemen, op alle bekende opslagmedia en op willekeurige gegevensdragers op te slaan en aan andere gegevensbestanden of onderdelen daarvan te koppelen;
 • het recht van verveelvoudiging en verspreiding, d.w.z. het recht om de gegevens naar goeddunken op te slaan, te verveelvoudigen en via elektronische of andere media (zoals internet, kranten en tijdschriften) geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen of te verspreiden;
 • het recht van verwerking, d.w.z. het recht om de gegevens naar goeddunken te verwerken, in het bijzonder te wijzigen, in te korten, aan te vullen en aan andere gegevens te koppelen (zoals het veranderen van de formaten en resoluties, het toevoegen van beeldcomponenten en representaties anderszins);
 • het recht van openbare reproductie, d.w.z. het recht om te reproduceren, in het bijzonder door de inhoud openbaar toegankelijk in alle media (met name websites en apps),ongeachte de gebruikte technologie;
 • het recht om de gegevens, conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming, te gebruiken met het doel om deze te analyseren, verdere ontwikkeling van het platform te bewerkstelligen en voor productontwikkeling en productmarketing binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders. AutoScout24 is gerechtigd bovengenoemde handelingen ook door derden te laten verrichten;

Ongeacht het bovenstaande kunnen in het kader van het door de Gebruiker gekozen dienstenpakket, uitgebreide gebruiksrechten worden overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, neemt AutoScout24 de (advertentie)gegevens van de Gebruiker niet over als de hare. De Gebruiker verzekert dat de rechten worden overgedragen of verleend voor zover dat nodig is voor de uit de overeenkomst voortvloeiende te leveren diensten.

3.2 Alle op de internetpagina’s van AutoScout24, door AutoScout24 of door derden-licentiegevers, beschikbaar gestelde gegevens (zoals teksten en advertenties) of tekens (zoals merken, handelsnamen en logo’s) vallen in voorkomende gevallen onder auteursrechtelijke, merkenrechtelijke en eventueel mededingingsrechtelijke bescherming. Conform de overeenkomst en het gekozen dienstenpakket krijgt de Gebruiker voor de duur van de overeenkomst het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht de beschikbaar gestelde gegevens te gebruiken, exclusief het recht sublicenties te verlenen. Elk gebruik dat hiervan afwijkt, geldt als misbruik waartegen AutoScout24 civielrechtelijk zal optreden. Dit misbruik kan daarnaast strafrechtelijke gevolgen hebben. Als misbruik geldt in het bijzonder:

 • de geautomatiseerde raadpleging van de databank met behulp van software, of;
 • het kopiëren van de gegevens van de databank (afzonderlijk of als geheel) en de beschikbaarstelling ervan op andere internetpagina’s of via andere media, tenzij het gegevens van de Gebruiker zelf betreft.

De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe zich te onthouden van iedere vorm van misbruik. De Gebruiker erkent dat deze verplichting ook geldt voor de door andere gebruikers of derden beschikbaar gestelde gegevens en tekens.

3.3 Voor zover door AutoScout24 en/of derden, voor de uitvoering van de overeenkomst softwareprogramma’s aan de Gebruiker ter beschikking zijn gesteld, krijgt de Gebruiker voor de duur van de overeenkomst het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht de software op één enkel door hem gebruikte computer te gebruiken, exclusief het recht sublicenties te verlenen. De Gebruiker is niet gerechtigd de software of delen daarvan te verveelvoudigen, decompileren of reconstrueren. Bij het einde van de overeenkomst, eindigt het contract met de gebruiksrechten van de software van rechtswege. De Gebruiker is verplicht de softwareprogramma’s, inclusief alle eventuele reservekopieën, bij beëindiging van de overeenkomst aan AutoScout24 te retourneren of de verwijdering ervan schriftelijk aan AutoScout24 te bevestigen.

3.4 De Gebruiker is verplicht een contractuele boete van € 5.000,- aan AutoScout24 te betalen voor elke toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de in artikel 3.2 en 3.3 genoemde plichten, onverminderd het recht van AutoScout24 om bij de Gebruiker aanspraak te maken op schadevergoeding.

4.1 Teneinde van de diensten van AutoScout24 gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zich te registreren. Voor registratie komen uitsluitend rechtspersonen en natuurlijke personen in de uitoefening van beroep of bedrijf in aanmerking. Degene die de registratie voor een rechtspersoon uitvoert, dient bevoegd te zijn om namens de rechtspersoon de betreffende rechtshandeling te verrichten.

4.2 De Gebruiker is verplicht de bij de registratie gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. In het geval van wijzigingen in de gevraagde gegevens, is de Gebruiker verplicht deze wijzigingen onverwijld aan AutoScout24 mee te delen. In het kader van de registratie en ter uitvoering van de overeenkomst is AutoScout24 gerechtigd de overlegging van een uittreksel uit het handelsregister te eisen, alsmede al die stukken en inlichtingen die voor het sluiten of in stand houden van de van de overeenkomst nodig worden geacht.

4.3 Met de verzending van de registratiegegevens aan AutoScout24 wordt aan AutoScout24 een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst gedaan.

4.4 AutoScout24 beslist naar eigen goeddunken over de aanvaarding van het aanbod. Indien AutoScout24 de registratie niet binnen een redelijke termijn per e-mail aan het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres bevestigt, is de Gebruiker niet langer gebonden aan zijn aanbod. Met de aanvaarding van het aanbod door AutoScout24 komt een overeenkomst tussen de Gebruiker en AutoScout24 tot stand.

4.5 Per Gebruiker is slechts één registratie toegestaan. Indien de Gebruiker meerdere filialen heeft, dient elk filiaal als aparte Gebruiker te worden aangemeld. Onder filiaal wordt onder meer verstaan iedere (neven)vestiging en/of bijkantoor van de Gebruiker. De registratie bij AutoScout24 is niet overdraagbaar.

4.6 De Gebruiker is niet gerechtigd het wachtwoord aan derden openbaar te maken, ook niet wanneer daar naar gevraagd wordt. AutoScout24 wijst er op dat medewerkers van AutoScout24 niet gerechtigd zijn om de Gebruiker naar diens wachtwoord te vragen. Indien de Gebruiker zijn wachtwoord is vergeten, kan hij via de functie “Wachtwoord vergeten” vragen om toezending van een nieuw wachtwoord aan het door hem opgegeven e-mailadres.

4.7 De Gebruiker is aansprakelijk voor schade die ontstaat veroorzaakt door derden die het wachtwoord van de Gebruiker – door toedoen van de Gebruiker of door nalatigheid van de Gebruiker – kenden. In het geval het wachtwoord van de Gebruiker is gestolen of wanneer het ter kennis van de Gebruiker komt dat zijn wachtwoord door derden onrechtmatig wordt gebruikt, dan dient de Gebruiker AutoScout24 hiervan onverwijld - met behulp van de feedbackfunctie - per e-mail op de hoogte te stellen.

5.1 De basisprijs voor de diensten van AutoScout24 wordt bepaald door het overeengekomen dienstenpakket. Indien de Gebruiker van meer diensten gebruik maakt dan is overeengekomen, dan brengt AutoScout24 deze diensten achteraf overeenkomstig de geldende prijzen aan hem in rekening, tenzij individueel andersluidende afspraken zijn gemaakt.

5.2 AutoScout24 is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de prijzen in één of meer overeengekomen dienstenpakketten eenmaal per kalenderjaar met maximaal vijf procent (5%) te verhogen.

5.3 Overige prijsaanpassingen die tijdens de looptijd van de overeenkomst zullen worden doorgevoerd, worden vier weken voor inwerkingtreding van de prijsaanpassing aan de Gebruiker meegedeeld. De Gebruiker is in dat geval gerechtigd de overeenkomst met ingang van de ingangsdatum van de prijsverhoging op te zeggen. Bij andere prijsaanpassingen dan de in artikel 5.2 overeengekomen prijsaanpassingen heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de prijsverhoging in werking treedt.

5.4 Indien de Gebruiker de overeenkomst niet opzegt of na inwerkingtreding van de prijswijziging van de diensten van AutoScout24 gebruik blijft maken, dan wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging. De respectievelijke rechtsgevolgen worden in de kennisgeving van de prijsaanpassing vermeld. Een ontbrekende aanduiding staat de inwerkingtreding niet in de weg, tenzij dit op grond van de P2B-Verordening noodzakelijk zou zijn.

6.1 Tenzij anders is overeengekomen, brengt AutoScout24 haar diensten per maand in rekening. Inning van het factuurbedrag geschiedt uitsluitend via automatische incasso. AutoScout24 stelt daartoe een factuur op.

6.2 Alle bedragen zijn bij ontvangst van de factuur opeisbaar. De Gebruiker is in verzuim indien het factuurbedrag niet binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur is voldaan. Indien de Gebruiker in verzuim is, is AutoScout24 gerechtigd vertragingsrente te eisen ten belope van de wettelijke handelsrente. Het staat de Gebruiker vrij om aan te tonen dat AutoScout24 minder schade heeft geleden. Het voorgaande laat ook onverlet het recht van AutoScout24 om de wettelijke vertragingsrente te vorderen of om aan de Gebruiker aan te tonen dat een hogere schadevergoeding verschuldigd is.

6.3 AutoScout24 is bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van de Gebruiker te vorderen heeft te verrekenen met een eventuele tegenvordering van de Gebruiker op één van hen. De Gebruiker is zonder toestemming van AutoScout24 niet bevoegd om eventuele vorderingen van de Gebruiker op AutoScout24 te verrekenen. De Gebruiker is niet bevoegd om zijn betalingsverplichting jegens AutoScout24 op te schorten. De Gebruiker komt jegens AutoScout24 geen enkel opschortingsrecht toe.

7.1 De duur van de overeenkomst en de opzegtermijnen zijn afhankelijk van de afgenomen diensten en de bepalingen die horen bij het gekozen dienstenpakket. Bij gebreke van dergelijke bepalingen wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan en geldt een wederzijds recht tot opzegging met een opzegtermijn van één maand tot het einde van de maand. Overeenkomsten met een minimum looptijd kunnen door AutoScout24 en door de Gebruiker met inachtneming van een termijn van één maand, tegen het einde van de minimumlooptijd worden opgezegd, bij gebreke waarvan de overeenkomst iedere keer wordt verlengd met de duur van de aanvankelijk overeengekomen minimum looptijd.

7.2 AutoScout24 is gerechtigd de overeenkomst op te schorten of op te zeggen wegens zwaarwegende omstandigheden, meer in het bijzonder indien:

a. de Gebruiker wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, waaronder eveneens moet worden begrepen bepalingen uit deze algemene voorwaarden, niet nakomt en dit gebrek ondanks een schriftelijke sommatie niet binnen een termijn van tien werkdagen herstelt. Tot de “wezenlijke verplichtingen” als hierboven bedoeld, behoren in het bijzonder:

 • artikel 3 (d.w.z. de verplichting van de diensten van AutoScout24 slechts gebruik te maken voor zover dit is toegestaan);
 • artikel 4.2 (d.w.z. de verplichting naar waarheid informatie te verstrekken);
 • artikel 4.8 (d.w.z. het verbod het toegewezen wachtwoord aan derden beschikbaar te stellen);
 • artikel 12 (d.w.z. de verplichting de opmaakeisen voor advertenties in acht te nemen en geen gegevens te plaatsen die naar het oordeel van AutoScout24 onrechtmatig zijn);

b. de Gebruiker langer dan dertig dagen in gebreke is met betalen, of zonder reden bezwaar maakt tegen automatische incasso’s;

c. de Gebruiker insolvent is of dreigt te worden (bijvoorbeeld wanneer loonvorderingen of vorderingen van leveranciers niet meer worden voldaan);

d. de Gebruiker failliet wordt verklaard, surseance van betaling aan hem wordt verleend (dan wel een daarmee vergelijkbare maatregel) of indien een verzoek tot instelling van een dergelijke procedure wordt ingediend en niet binnen een termijn van vijf dagen wordt ingetrokken.

7.3 Indien AutoScout24 haar algemene voorwaarden wijzigt heeft de Gebruiker het recht om, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de voorgestelde wijziging wordt aangekondigd, de overeenkomst gedurende de opzegtermijn op te zeggen. De Gebruiker kan op elk moment door middel van een schriftelijke verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling afstand doen van de hiervoor genoemde opzegtermijn.

7.4 De in artikel 7.3 genoemde opzegtermijn geldt niet indien:

a. AutoScout24 is onderworpen aan een wettelijke of regelgevende verplichting om haar algemene voorwaarden te veranderen op een manier die haar niet toestaat de hiervoor genoemde opzegtermijn in acht te nemen;

b. AutoScout24 bij wijze van uitzondering haar algemene voorwaarden moet veranderen om een onvoorzien en dreigend gevaar te ondervangen in verband met de bescherming van de onlinetussenhandelsdiensten, consumenten of zakelijke gebruikers tegen fraude, malware, spam, inbreuken in verband met de persoonsgegevens of andere risico’s op het gebied van cyberbeveiliging.

c. AutoScout24 op grond van met Unierecht conforme nationale wetgevingsbepalingen een recht van beëindiging om een dwingende reden uitoefent.

d. AutoScout24 kan aantonen dat de betrokken zakelijke gebruiker herhaaldelijk de toepasselijke algemene voorwaarden heeft geschonden, wat heeft geleid tot de beëindiging van de levering van het geheel van de betrokken onlinetussenhandelsdienste

7.5 Indien AutoScout24 besluit om haar dienstverlening aan de Gebruiker te beëindigen, verstrekt zij de gebruiker ten minste 30 dagen voordat de beëindiging ingaat een motivering van dat besluit op een duurzame gegevensdrager.

7.6 In het geval van een beperking, opschorting of beëindiging van de overeenkomst, als genoemd in artikel 7.2, 7.4, en 8.4, heeft de Gebruiker de gelegenheid om de feiten in het kader van het interne klachtenbeheersysteem van AutoScout24 te verduidelijken. Wanneer de verduidelijking leidt tot intrekking van de beëindiging, opschorting of beperking van de dienst, wordt de Gebruiker weer de toegang gegeven tot de dienst, zoals de Gebruiker die had voordat de beëindiging, opschorting of beperking van kracht was geworden.

7.7 Alle opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden.

7.8 Na beëindiging van de overeenkomst behoudt AutoScout24 toegang tot de door de Gebruiker verstrekte data en gegevens, alsmede tot de gegevens die worden gegenereerd door de geplaatste advertenties. Verdere informatie over gegevensverwerking volgt uit “Informatie over gegevensbescherming” en de “privacyverklaring”.

8.1 Het opnemen van gegevens van de Gebruiker in de databank van AutoScout24 staat ter beoordeling van AutoScout24. AutoScout24 weigert plaatsing van gegevens van de Gebruiker, dan wel verwijdert reeds geplaatste gegevens, indien deze:

 • niet aan de eisen van de gedragscode voor voertuighandelaren op het internet voldoen;
 • niet aan de opmaakeisen van AutoScout24 voor advertenties voldoen;
 • naar het oordeel van AutoScout24 onrechtmatig zijn.

8.2 Indien derden bezwaar maken tegen door de Gebruiker geplaatste gegevens, is AutoScout24 gerechtigd deze gegevens naar goeddunken onmiddellijk en zonder enige toetsing uit de databank van AutoScout24 te verwijderen.

8.3 AutoScout24 is gerechtigd de Gebruiker de toegang tot de databank onverwijld te weigeren indien:

 • de Gebruiker de opmaakeisen van AutoScout24 voor advertenties herhaaldelijk heeft geschonden of gegevens heeft geplaatst die naar het oordeel van AutoScout24 onrechtmatig zijn;
 • de Gebruiker in gebreke is met betalen, zijn incassomachtiging heeft ingetrokken of zonder reden bezwaar heeft gemaakt tegen een automatische incasso;
 • het gegronde vermoeden bestaat dat een derde gebruik maakt van de gebruiksrechten van de Gebruiker;
 • zich een ander geval van misbruik van de databank of van overschrijding van de gebruiksrechten voordoet.

8.4 In alle gevallen wordt de Gebruiker tijdig vóór de blokkering aangemaand. Een blokkering kan worden opgeheven wanneer de omstandigheid die de blokkering veroorzaakt wordt opgeheven.

8.5 Indien de Gebruiker de bepalingen van dit artikel opnieuw overtreedt, zal AutoScout24 maatregelen treffen teneinde de Gebruiker blijvend van haar databank uit te sluiten. AutoScout24 is voorts tevens gerechtigd een contractuele boete van € 500,- per week of gedeelte daarvan op te leggen voor elke week waarin een overtreding van de overeenkomst of waarin misbruik van de databank voortduurt. Indien de Gebruiker zich bij het plaatsen van een advertentie ten onrechte voordoet als particulier, is AutoScout24 gerechtigd om een contractuele boete op te leggen van € 500,-, per aangeboden voertuig.

8.6 Het interne klachtenbeheersysteem van AutoScout24 is beschikbaar via “het Dealergebied”. Het werkt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2019/1150 ("P2B-verordening"). AutoScout24 werkt samen met bemiddelaars, waarvan de contactgegevens in elk geval in de Dealer contact pagina staan vermeld.

9.1 De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid of juistheid van de door de Gebruiker geplaatste gegevens berust uitsluitend bij de Gebruiker. De Gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor de nakoming van alle wettelijke rechten en (informatie)plichten die op de Gebruiker rusten en/of die voortvloeien uit de overeenkomst(en)die zij met derden sluit. Onder het geval als hiervoor omschreven valt in ieder geval de situatie dat de Gebruiker haar klanten in een advertentie wijst op de mogelijkheid om krediet te verkrijgen, dan wel een voertuig te kopen op afbetaling, dan wel een overeenkomst op afstand te sluiten. AutoScout24 verleent slechts technische diensten en treedt niet op als vertegenwoordiger, noch op andere wijze in opdracht van adverteerders. AutoScout24 is niet verplicht de gegevens van de Gebruiker in de databank te controleren of feiten op te sporen die een onrechtmatige handelwijze doen vermoeden.

9.2 De Gebruiker is verplicht bij het opmaken van de geplaatste gegevens de opmaakvereisten voor advertenties in acht te nemen en ervoor zorg te dragen dat de gegevens niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften (in het bijzonder niet met auteursrechtelijke, merkenrechtelijke en mededingingsrechtelijke bepalingen). De Gebruiker is verplicht zich in het bijzonder te onthouden gegevens beschikbaar te stellen die strafbaar zijn (zoals beledigende, lasterlijke, opruiende of pornografische gegevens) of die de geloofwaardigheid aantasten.

9.3 De Gebruiker is verplicht om AutoScout24 op haar eerste verzoek te vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden voortvloeiend uit een overtreding van de in artikel 9.1 en 9.2 genoemde verplichting en voorts alle schade te vergoeden die uit de overtreding voortvloeit, in het bijzonder alle redelijkerwijs gemaakte kosten voor juridische bijstand.

10.1 AutoScout24 garandeert dat de databank op jaarbasis meer dan 90% van de tijd beschikbaar is. Beschikbaarheid als hierboven bedoeld houdt in dat gegevens in de databank kunnen worden opgenomen en gegevens uit de databank kunnen worden opgevraagd.

10.2 Buiten de garantie ten aanzien van de beschikbaarheid als hierboven bedoeld vallen de voor het onderhoud van het systeem noodzakelijke onderbrekingen voor het maken van reservekopieën, één en ander binnen redelijke grenzen en onderbrekingen vanwege overmacht of vanwege andere door AutoScout24 niet afwendbare oorzaken. Hiertoe behoren bijvoorbeeld noodmaatregelen teneinde de verspreiding van een virus tegen te gaan. De tijden waarop de onderbrekingen zullen plaatsvinden zal AutoScout24 indien mogelijk vooraf op de website aankondigen.

10.3 AutoScout24 garandeert geen resultaten bij het gebruik van haar diensten. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraken in individuele gevallen is het doel van de dienstenpakketten uitsluitend de mogelijkheid om gebruik te maken van bepaalde diensten, zoals die worden aangeboden.

10.4 AutoScout24 is niet aansprakelijk voor de weergavekwaliteit van de in de databank opgenomen afbeeldingen en in het bijzonder niet voor kleurafwijkingen.

11.1 Zowel AutoScout24 als de Gebruiker zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen van het toepasselijke recht, tenzij hieronder anders is geregeld.

11.2 AutoScout24 is in het kader van de overeenkomst slechts aansprakelijk voor door de Gebruiker geleden schade: (1) die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van AutoScout24 of één of meerdere van haar vertegenwoordigers of ondergeschikten; (2) die het gevolg is van niet-nakoming van een essentieel onderdeel van de overeenkomst; (3) die zijn grond vindt in de wettelijke productaansprakelijkheidsbepalingen; (4) indien AutoScout24 in het kader van koop-of aannemingsovereenkomsten een bepaalde hoedanigheid van de zaak heeft gegarandeerd of bedrieglijk heeft voorgespiegeld; en/of (5) die het gevolg is van een aantasting van eens ander leven, lijf of gezondheid en is terug te voeren op niet-nakoming van de overeenkomst door AutoScout24 of één of meerdere van haar vertegenwoordigers of ondergeschikten.

11.3 AutoScout24 is volledig aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of in geval van een aantasting van leven, lijf of gezondheid. Voor het overige wordt de vordering tot schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, voor de overeenkomst kenmerkende schade. In geval van niet-tijdige nakoming van de overeenkomst door AutoScout24 is de vergoeding voor de daaruit voortvloeiende vertragingsschade beperkt tot 5% van het laatste factuurbedrag. Het voorgaande laat de aanspraak op schadevergoeding op grond van de wettelijke productaansprakelijkheidsbepalingen onverlet.

11.4 AutoScout24 is slechts aansprakelijk voor het verlies van gegevens van de Gebruiker voor zover de Gebruiker door het maken van reservekopieën, of anderszins, heeft gewaarborgd dat zijn gegevens tegen aanvaardbare kosten kunnen worden hersteld. De aansprakelijkheid van AutoScout24 is beperkt tot de normale herstelkosten. Het voorgaande laat het bepaalde in artikel 11.3 onverlet.

11.5 De aansprakelijkheid van AutoScout24 die op grond van artikel 11.3 slechts tot de voorzienbare schade beperkt is, is bovendien beperkt tot ten hoogste € 10.000,- dan wel in geval van zuivere vermogensschade tot een bedrag van ten hoogste € 5.000,-.

11.6 De aansprakelijkheid van AutoScout24 voor indirecte of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Voorbeelden hiervan zijn gemiste besparingen of winstderving.

11.7 In andere dan de in 11.2 tot en met 11.5 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van AutoScout24 - ongeacht de rechtsgrond - uitgesloten.

11.8 Indien de aansprakelijkheid van AutoScout24 uitgesloten is, geldt dit tevens voor de (persoonlijke) aansprakelijkheid van haar (middellijk) bestuurders en aandeelhouders, personeelsleden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en ondergeschikten, die op deze voorwaarden een beroep kunnen doen als ware zij AutoScout24.

12.1 De Gebruiker heeft geen retentierechten voor zover deze gebaseerd zijn op tegenvorderingen uit andere rechtshandelingen met AutoScout24.

12.2 De Gebruiker is slechts gerechtigd tot verrekening van vorderingen die onbetwist zijn of door de rechter zijn goedgekeurd of die in een nauwe onderlinge verhouding staan tot de vordering van AutoScout24.

13.1 De plaats van nakoming van de overeenkomst is Amsterdam, Fred Roeskestraat 97F. In het geval van een geschil is de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam exclusief bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst zijn alleen geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen. De wijzigingen of aanvullingen zijn niet geldig indien zij anderszins langs elektronische weg tot stand zijn gekomen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan het versturen van een PDF-bestand per fax of per e-mail.

13.3 AutoScout24 is gerechtigd haar rechten en plichten uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits zij daarbij een kennisgevingstermijn van vier weken in acht heeft genomen. De Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst na deze kennisgeving met onmiddellijke ingang op te zeggen. Het recht van opzegging is niet van toepassing indien de overdracht wordt uitgevoerd aan een derde die een gelieerde onderneming is van AutoScout24 en waar deze overdracht alleen dient voor interne herstructurering.

13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling dient, voor zover mogelijk en zo veel mogelijk, in overeenstemming met de (overige) bepalingen van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. AutoScout24 en de Gebruiker treden zo nodig in overleg met het doel om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling.

AutoScout24 Nederland B.V. Fred Roeskestraat 97F | 1076 EC Amsterdam
Tel.: +31 (0)88 73 00 100 (lokaal tarief)
E-mail: info@autoscout24.nl