Ga naar hoofdinhoud
Vanwege onderhoud is AutoScout24 momenteel slechts beperkt beschikbaar. Dit betreft een aantal functies, zoals contact opnemen met verkopers, inloggen of beheren van uw voertuigen voor de verkoop.

Auto-abonnement

Versie 01.06.2022

AutoScout24 Subscription GmbH

Bothestraße 11-15, 81675 München, Duitsland

Gedelegeerd Bestuurder: Borja de Muller Barbat, Stefan Vogel, Tore Totland
Handelsregister: Lokale rechtbank München, HRB 267499

Telefoonnummer Customer Care: 088 - 73 00 100 of per e-mail: info@autoscout24.nl

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de diensten van AutoScout24 Auto-abonnement

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen AutoScout24 Subscription GmbH, gevestigd aan de Bothestraße 11-15, 81675 te München, Duitsland, en aan haar gelieerde ondernemingen/merken (hierna te noemen: “AutoScout24”) en u als gebruiker van de AutoScout24-diensten in het kader van het gebruik van de auto-abonnement (hierna te noemen: “Gebruiker”). De bepalingen inzake gegevensverwerking zijn eveneens van toepassing.

2.1. AutoScout24 biedt op de Website aan platform aan waarop verhuurders en huurders direct of indirect met elkaar in contact worden gebracht. Het platform bevat een database met voertuigadvertenties voor auto-abonnementen. AutoScout24 geeft de Gebruikers online toegang tot de inhoud van de in de database opgeslagen voertuigen waarbinnen de Gebruiker naar voertuigen kan zoeken. AutoScout24 is geen agent, geen huurder of verhuurder en geen vertegenwoordiger van de huurder of verhuurder van de voertuigen die zijn opgeslagen in de Database. AutoScout24 is slechts een technische dienstverlener en heeft slechts een faciliterende rol. AutoScout24 wordt geen partij bij een rechtsverhouding die tot stand komt of een overeenkomst die wordt gesloten tussen een verhuurder en de Gebruiker als huurder.

2.2. Het verlenen van toegang tot inhoud in de Database is naar goeddunken van AutoScout24. De Gebruiker heeft geen recht om bepaalde diensten of delen daarvan te behouden.

3.1. De aanbieders van auto-abonnementen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud die in de Database wordt aangeboden en staan jegens AutoScout24 in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens. AutoScout24 is niet verplicht om de juistheid en volledigheid van de gegevens en de advertentie te controleren. AutoScout24 is niet verplicht om te controleren of de aangeleverde gegevens in strijd zijn met wet- en regelgeving of rechten van derden.

3.2. Het AutoScout24 aanbod bevat links naar websites van derden waarbij AutoScout24 geen invloed heeft op de inhoud daarvan en waarbij AutoScout24 op geen enkele manier de inhoud als haar eigen overneemt. AutoScout24 is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte pagina’s, daarvoor is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina verantwoordelijk. AutoScout24 is niet verplicht om de juistheid en volledigheid van de gelinkte pagina te controleren. AutoScout24 is niet verplicht om te controleren of de inhoud van de gelinkte pagina’s in strijd zijn met wet- en regelgeving of rechten van derden. Als AutoScout24 op enige wijze op de hoogte raakt van schendingen van de wet, zal AutoScout24 - na controle - zulke links onmiddellijk verwijderen.

3.3. De voorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming van de gelinkte site kunnen afwijken van de voorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming zoals die op de AutoScout24 website gelden.

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder moet worden begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, met betrekking tot de (inhoud van de) website en de (inhoud van de) database behoren bij uitsluiting toe aan AutoScout24 en/of haar licentiegevers.

4.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of de Database of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van AutoScout24, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AutoScout24, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Website of de Database op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van de Database herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. De Gebruiker heeft het recht om voor eigen gebruik een individuele advertentie op te slaan en daar een afdruk van te maken, maar een geautomatiseerde gegevensopvraag via scripts, door vermijding van de zoekfilters met gebruik van zoeksoftware of vergelijkbare maatregelen is niet toegestaan.

4.3. De Gebruiker mag de gegevens niet geheel of gedeeltelijk gebruiken voor het opzetten van een eigen database in welke mediavorm dan ook en/of voor commerciële exploitatie van gegevens of informatieverstrekking en/of voor enige andere commerciële exploitatie. Het koppelen, integreren of anderszins verbinden van de Database of afzonderlijke elementen van de Database met andere databases of meta-databases is niet toegestaan.

5.1. AutoScout24 aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte inhoud.

5.2. De inhoud van de Database wordt verstrekt door derden. De wettelijke verantwoordelijkheid voor deze inhoud ligt bij de (betreffende) aanbieder van het autoabonnement die de inhoud in de Database ter beschikking heeft gesteld.

5.3. AutoScout24 aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor technische gebreken, in het bijzonder voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van de Database, de inhoud van de Database of voor de volledige en foutloze reproductie van de verstrekte inhoud.

6.1. AutoScout24 wordt nimmer partij bij een rechtsverhouding die tot stand komt of een overeenkomst die wordt gesloten tussen een Verhuurder en de Gebruiker, door gebruikmaking van de Website en/of de daarop opgenomen informatie en/of door verwijzing naar alternatieve huurmogelijkheden. AutoScout24 is geen agent, geen huurder of verhuurder en geen vertegenwoordiger van de huurder of verhuurder van de voertuigen die zijn opgeslagen in de Database. AutoScout24 is daarom ook op geen enkele wijze (mede) aansprakelijk voor eventuele (schadevergoedings-)vorderingen die hun oorsprong vinden in de rechtsverhouding of een overeenkomst die tussen Verhuurder en Gebruiker tot stand is gekomen of ontstaan (mede) naar aanleiding van de (informatie op de) Website. Voor zover nodig vrijwaart de Gebruiker AutoScout24 voor de in dit lid genoemde (schadevergoedings-)vorderingen en voor eventuele (buitengerechtelijke-) (juridische) kosten van AutoScout24.

6.2. De Database en de inhoud ervan worden aan de Gebruiker aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. AutoScout24 spant zich in om ervoor te zorgen dat de Database en de inhoud daarvan zonder onderbreking beschikbaar zijn voor de Gebruiker. Vanwege onderhoudswerkzaamheden en/of doorontwikkeling en/of andere storingen waarvoor AutoScout24 niet verantwoordelijk kan worden gehouden, kunnen de gebruiksmogelijkheden beperkt en/of tijdelijk onderbroken zijn. Dit kan onder bepaalde omstandigheden ook leiden tot verlies van gegevens. AutoScout24 is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Gebruiker die verband houdt met de Diensten van AutoScout24 of van de door haar ingeschakelde (onder)opdrachtnemers of hun plaatsvervangers: (i) de onjuistheid en/of onvolledigheid van gegevens op de Website, de strijdigheid met de wet of met rechten van derden van de inhoud van de Website en/of de inhoud van een Advertentie op de Website (althans de inhoud van de Database), (ii) eventuele gebrekkige kwaliteit, veiligheid of legaliteit van de geadverteerde objecten, (iii) de beschikkingsonbevoegdheid, handelingsonbekwaamheid en valse identiteit van een Verhuurder, (iv) de gevolgen van technische gebreken aan de (beveiliging van de) Website, (v) het verwijderen van een Advertentie of registratie van een Gebruiker, (vi) het weigeren van het verschaffen van toegang tot de Database c.q. het plaatsen van inhoud in de Database, (vii) het wissen van bestanden van een Gebruiker die virussen of vergelijkbare schadelijke programma’s bevatten, (viii) de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door AutoScout24 op de Website gegeven adviezen, tips en/of andere informatie, (ix) de doorverwijzing op de Website naar een website van een derde en/of de inhoud daarvan.

6.3. AutoScout24 is slechts aansprakelijk in het geval van opzet of grove nalatigheid. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot de directe schade van de Gebruiker. Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AutoScout24 aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan AutoScout24 toegerekend kan worden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. AutoScout24 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie en schade door verlies van gegevens. De aansprakelijkheid van AutoScout24 is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van AutoScout24 in het voorkomende geval uitkeert.

6.4. De in deze paragraaf opgenomen leden gelden ook ten gunste van de medewerkers van AutoScout24.

7.1. De juridische relatie tussen AutoScout24 en de Gebruiker wordt beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en het internationaal privaatrecht. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

7.2. De bevoegde rechtbank is München, Duitsland, indien de Gebruiker een handelaar of een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is. Hetzelfde geldt indien de Gebruiker geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of indien zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het ogenblik dat de rechtsvordering wordt ingesteld. AutoScout24 heeft ook het recht om een vordering in te stellen bij de rechtbank van een andere statutaire plaats van jurisdictie.

Rangschikking advertenties

Wanneer een gebruiker een zoekopdracht gebaseerd op bepaalde parameters op de website invoert, dan wordt een lijst met resultaten weergegeven die overeenkomen met de opgegeven parameters. De resultaten staan standaard gesorteerd op “Beste resultaten”. Bij de standaard instelling “Beste resultaten” ziet de gebruiker de producten gesorteerd op beschikbaarheid en oplopende prijs. De gebruiker heeft ook de mogelijkheid met andere criteria de producten te sorteren. Op dit moment kunnen de volgende (selectie)criteria worden geselecteerd in aanvulling op de standaard instelling “Beste resultaten”:

 • Prijs oplopend
 • Prijs aflopend
 • Aantal toegestane kilometers per maand oplopend
 • Aantal toegestane kilometers per maand aflopend
 • Beschikbaarheid oplopend

In het geval de gebruiker een rangschikking selecteert, dan worden de resultaten uitsluitend volgens het geselecteerde criteria gerangschikt. AutoScout24 heeft te allen tijde het recht om de (selectie)criteria en de weergave van de resultaten te wijzigen.

Resultaten gepromoot met “Nu populair” green tag

Iedere aanbieder op de website kan er voor kiezen een advertentie die zij het meest aantrekkelijk acht (in de zin van merk, model, kwaliteit, prijs…) te promoten als “Nu populair”.

Filters op de website

Aanvullend kunnen de gebruikers van de website aan de linkerkant van de website filters selecteren om de zoekopdracht beter af te stemmen op de voorkeuren. Momenteel zijn er actieve filters zoals:

 • Prijs
 • Beschikbaarheid van de auto
 • Aanbieders
 • Aantal toegestane kilometers per maand
 • Contractduur
 • Logistieke ophaal- en bezorgopties
 • Basis informatie over de auto, zoals
  • Merk
  • Model
  • Aantal stoelen
  • Type brandstof
  • Transmissie